Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

П О К А Н А за участие в процедура за избор на членове на Съвета на децата

Предстои провеждане на процедура за избор на членове на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Съветът на децата е консултативен орган и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за деца и вземане на решения. Съветът на децата включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Председателят на Държавна агенция за закрила на детето е утвърдил Процедура за избор на членове на Съвета на децата. Съгласно процедурата, кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния управител. От своя страна Областният управител извършва подбор на кандидатурите, подадени от всички общини и представя трите номинирани за областта кандидатури във всяко направление, съществуващо на територията на областта до Председателя на ДАЗД.

Комисията, определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите съгласно критериите, описани в чл. 5 в процедурата. Първият класиран е титуляр за съответната област, а вторият класиран е заместник на титуляр в Съвета. Заместниците участват в заседанията на Съвета, когато титулярът е възпрепятстван и подпомагат дейността му на местно ниво.

Община Крумовград стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата. Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години.

Община Крумовград отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата.

Кандидатите за членове на Съвета трябва да отговарят на критериите по чл. 5 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, а именно:

 • активност;
 • креативност;
 • толерантност;
 • ангажираност към обща кауза;
 • умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
 • ориентираност към резултати;
 • организаторски умения;
 • доказани умения да работи, мотивира и обединява децата на областта;
 • умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
 • възможност за пътуване без придружител.

Ролята на детето е представителна. Всяко дете кандидатства по местоживеене и посочва настоящ адрес на територията на община Крумовград.

Съгласно процедурата всяко дете може да кандидатства само в едно от следните направления:

A. членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

Б. представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

B. представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/ доброволци в социални услуги за деца;

като представи и решение на организацията (протокол или друг официален документ), от което е видно, че детето е официално номинирано.

Документите на кандидатите – формуляр и мотивационно писмо по образец, се подават в Община Крумовград до 24 май 2017 г., всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа, в сградата на Общинска администрация - Крумовград, пл. „България” № 5, или на официалната електронна поща на Община Крумовград minkrum@abv.bg

Цялата информация за кандидатстване по утвърдената Процедура, както и формулярите за кандидатстване за избор на членове на Съвета на децата са публикувани на официална интернет-страница на Община Крумовград http://www. krumovgrad.bg

За контакти:
Мелиха Байрам – Гл. експерт „Социални дейности“  тел.: 0886987245

Документи за сваляне:

docПроцедура

 Формуляр за кандидатстване 

 

                                                                                                                

 

                                                                                                              ДО

                                                                                                              КМЕТА НА

                                                                                                              ОБЩИНА КРУМОВГРАД

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

за избор на членове на Съвет на децата

(индивидуална кандидатура)

 

Три имена ...........................................................................................................................................

Град/село/област.................................................................................................................................

Училище....…………………………………………………………………………………………..

Възраст.................................................................................................................................................

E-mail:..................................................................................................................................................           

Телефон:................................................................................................................................................

      

Направление на кандидатстване[1]:

А) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.; 

Б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

В) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

Г) индивидуални кандидатури.

Ако кандидатствате по направление А), Б) или В), моля, прикрепете към формуляра за кандидатстване протокол или друг документ, доказващ решение на организацията/структурата за Вашата номинация.

Уязвима група :  ДА                      НЕ

 

 

 

 

МОТИВАЦИОННО ПИСМО

 

Искам да съм член на Съвета, защото_________________________________________

           

            До момента съм реализирал идея, като съм предприел следните стъпки ____________

Ако съм член на Съвета, то ще променя  ______________________________________

Аз съм подходящ кандидат, защото __________________________________________

Ще работя съвместно с другите деца в областта, като  __________________________

Какво друго бихте желали да ни разкажете за себе си? __________________________

 

 

 

 

 

 

Име, фамилия и подпис

 

____________________________________

 

 

 


[1] Моля, подчертайте за кое направление кандидатствате. Може да кандидатствате само по едно от посочените по-долу направления

Тагове: Покани

 • Публикувана на 13 Април 2017
 • Посещения: 59

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: